Nasze projekty

Najlepszymi referencjami są zrealizowane projekty. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty, które zostały zrealizowane przez INERCON:

Wybrane projekty w zakresie aplikacji o dotacje funduszy UE i innych

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / 2008

Obsługa procesu pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW projektu inwestycyjnego pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez przebudowę jednostek kotłowych, w szczególności opracowanie:

 • studium wykonalności inwestycji ograniczających emisję spalin,
 • efektu ekologicznego inwestycji,
 • wniosku aplikacyjnego do NWOŚiGW
Beneficjent: Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o./Elektrociepłownia Mielec / 2008

Obsługa procesu pozyskania dofinansowania inwestycji polegającej na zabudowie kogeneracyjnych układów gazowych w postaci silników spalinowych, w szczególności:

 • przygotowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko,
 • określenie efektu ekologicznego,
 • opracowanie wniosku zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW,
 • doradztwo w zakresie uzgadniania i rozliczania umowy dotacji.
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie / 2007 (w trakcie)

Obsługa procesu pozyskania dofinansowania modernizacjii rozbudowy systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędych technologii i rozwiązań w zakresie sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; w szczególności opracowanie:

 • studium wykonalności inwestycji.
Beneficjent: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. / 2007 (w trakcie)

Obsługa procesu pozyskania dofinansowania modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; w szczególności opracowanie:

 • koncepcji ekonomiczno-technicznej inwestycji,
 • studium wykonalności inwestycji,
 • wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Obsługa procesu pozyskania dofinansowania przebudowy ciepłowni miejskiej w Legionowie w ramach działania 9.1Wysokosprawne wytwarzanie energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; w szczególności opracowanie:

 • wariantowej analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji,
 • studium wykonalności inwestycji,
 • wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami,
 • raportu oddziaływania na środowisko.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyczne Energetyka-Rokita Sp. z o.o. (grupa PCC Rokita SA) / 2005-2006

Obsługa procesu pozyskiwania dofinansowania budowy elektrociepłowni EC-3 ze środków Sektorowego Program Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.4:

 • przygotowanie wniosku wraz z załącznikami,
 • opracowanie studium wykonalności,
 • bieżąca obsługa w zakresie prowadzenia korespondencji.
Beneficjent: DMM-Plastic Sp. z o. o. / 2005

Obsługa procesu pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych oraz doradczych w ramach programów unijnych takich jak SPO-WKP 2.3 oraz Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych obejmująca:

 • opracowanie koncepcji projektu,
 • przygotowanie biznes planu inwestycji,
 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 • wsparcie w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego w postaci leasingu nowych wtryskarek służących do produkcji detali z tworzyw sztucznych.
Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji projektu inwestycyjnego oraz jego montażu finansowego. Przygotowanie biznes planu oraz wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami o dofinansowanie w ramach programu SPO-WKP 2.3. Sporządzenie wniosku kredytowego.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „Simpla” S.C. Andrzej Murawski, Robert Polak / 2004-2005

Obsługa procesu pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych oraz doradczych w ramach programów unijnych takich jak Phare 2001, Sapard, Phare 2002 obejmująca:

 • opracowanie koncepcji projektu,
 • przygotowanie biznes planu inwestycji,
 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
Beneficjent: Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne S.J. / 2004-2005

Usługi doradcze w zakresie:

 • opracowania strategii przedsiębiorstwa,
 • opracowania biznes planu inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu SPO-WKP; pozyskanie dotacji ze środków Phare na dofinansowanie usług doradczych.
Beneficjent: Formo – Plast Bogdan Jeżewski / 2004
Usługi doradcze, w celu określenia najkorzystniejszego źródła finansowania zewnętrznego inwestycji. Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie planowanej przez przedsiębiorstwo inwestycji w ramach funduszy unijnych – Programu Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena pracy. Dotacja została przyznana.

Projekty realizowane na rzecz podmiotów publicznych

Zamawiający: Gmina Miasta Świdnica / 2008
Koncepcja potencjalnych modeli organizacyjno-prawnych i finansowych inwestycji polegającej na budowie parku wodnego w Świdnicy.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Jelcz Laskowice / 2008
Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Minkowicach Oławskich"
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Jelcz Laskowice / 2008
Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej gminy Jelcz Laskowice
Zamawiający: Urząd Miasta Olsztyn / Biuro Architektniczne Rafał Jacaszek / 2007
Studium Wykonalności Inwestycji I etapu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Żmigród / 2007
Koncepcja przygotowania i realizacji obiektu sportowo – rekreacyjnego w Żmigrodzie – założenia do modelu inwestycji i eksploatacji
Zamawiający: Gmina Olsztyn / 2007
Analiza przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Centrum Funeralnego w Olsztynie zgodnie z formułą Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 (Dz. U. 06.125.866)
Zamawiający: Gmina Olsztyn / 2006

Wstępny biznesplan wraz założeniami do modelu finansowania i organizacji inwestycji polegającej na budowie Centrum Funeralnego w Olsztynie w trybie Partnerstwa Publiczno Prywatnego

Zamawiający: Gmina Olsztyn / 2006

Koncepcja modelu inwestycji i eksploatacji Europejskiego Integracyjnego Centrum Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji „Stadion Leśny” w Olsztynie

Zamawiający: Zakład Targowisk Miejskich w Olsztynie / 2006-2007

Strategia rozwoju targowisk miejskich w Olsztynie

Zamawiający: Komisja Europejska – 6 Program Ramowy UE / 2006-2007
Projekt badawczy – „Trigeneracja – wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w oparciu o gaz płynny pochodzący z biomasy”
Zamawiający: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie / 2006-2007
Konsultacje projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych pod kątem uwzględnienia potrzeb sektora ciepłowniczego
Zamawiający: Miasto Wrocław / 2006
Analiza porównawcza (benchmarking) projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju miejskiej komunikacji szynowej na przykładzie miast niemieckich.
Zamawiający: Miasto Zielona Góra / 2006
Koncepcja przygotowania i realizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zielonej Górze – założenia do modelu inwestycji i eksploatacji
Zamawiający: Termy Maltańskie Sp. z o.o. / 2006
Analiza porównawcza (benchmarking) wybranych parków wodnych na terenie Polski i Niemiec
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin / 2006
Analiza porównawcza istniejących aquaparków w Europie i Polsce w aspekcie możliwych rozwiązań projektu Parku Wodnego w Szczecinie
Zamawiający: BOT Elektrownia Turów SA / 2005-2006
Analiza wpływu nowelizacji prawa o odpadach na koszty energii w BOT Elektrownia Turów SA w związku z gospodarczym wykorzystaniem popiołów z energetyki w aspekcie przepisów UE i dobrych praktyk w Europie
Zamawiający: MPWiK Wrocław Sp. z o.o. / 2005
Koncepcja ekonomiczna budowy elektrowni wodnej na rzece Nysa Kłodzka
Zamawiający: Gmina Głogów /BDiK Sp. z o.o. / 2004-2005

Studium wykonalności inwestycji: „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Usług w Głogowie” (zgodnie z wymogami aplikacji do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 1.4 w ramach ZPORR)

 • Wstępny biznesplan inwestycji pn. „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Usług w Głogowie” w trzech wariantach.
Zamawiający: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) / 2004-2005
Analiza wykorzystania biomasy stałej w ciepłowniach i elektrociepłowniach w aspekcie ciepła sieciowego w Polsce
Zamawiający: Gmina Łobez / 2004
Analiza ekonomiczno – techniczno – prawna modernizacji i restrukturyzacji Zakładu Energetyki Cieplnej w Łobzie
Zamawiający: Gmina Głuchołazy / 2004

Wstępne studium wykonalności zadania „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy”

 • Wstępny raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy”
 • Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla części Gminy Głuchołazy położonej w dorzeczu Białej Gł.(Zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW i Funduszu Spójności)
Zamawiający: Gmina Wałbrzych/ Miastoprojekt System Sp. z o.o. / 2004
Wstępny plan finansowy inwestycji - budowa kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych należących do Ośrodka Sportów i Rekreacji w Wałbrzychu
Zamawiający: Miasto Wrocław / 2003-2004

Wstępne studium wykonalności inwestycji w budowę parku wodnego we Wrocławiu obejmujące m.in.:

 • biznesplan z analizą finansową,
 • analiza modeli finansowania,
 • przeprowadzenie ilościowych i jakościowych badań na reprezentatywnej próbie mieszkańców,
 • oszacowanie popytu na usługi obiektu na podstawie badań rynku oraz analizy konkurencji,
 • program funkcjonalno-użytkowy obiektu.
Zamawiający: Elektrownia Turów S.A. / 2003
Analiza zalet integracji pionowej kopalń węgla i zakładów dystrybucyjnych w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, z uwzględnieniem sytuacji Elektrowni Turów SA
Zamawiający: Gmina Gozdnica / 2003

Opracowanie „Koncepcji funkcjonowania gospodarki komunalnej w Gozdnicy – w obszarze wodociągów i kanalizacja oraz gospodarki odpadami”, obejmujące:

 • obowiązki Miasta Gozdnica w zakresie prowadzenia gospodarki komunalnej,
 • analiza obecnego stanu wybranych obszarów gospodarki komunalnej w Gozdnicy,
 • modele rozwiązań stosowanych w obszarze gospodarki komunalnej,
 • propozycje usprawnień.
Zamawiający: Miasto Wrocław / 2003

Analiza możliwości zaopatrzenia potencjalnych lokalizacji parku wodnego we Wrocławiu w energię cieplną i elektryczną, obejmująca:

 • ogólną charakterystykę rodzajów energii niezbędnych do funkcjonowania parku wodnego oraz rynku energii w Polsce,
 • analizę możliwości i celowości zaopatrzenia obiektu parku wodnego we Wrocławiu w energię wg poszczególnych lokalizacji,
 • szacunkową ocenę opłacalności zastosowania możliwych wariantów zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną poszczególnych lokalizacji.
Zamawiający: Tramwaje Warszawskie (Zakład Budżetowy Miasta Stołecznego Warszawa) / 2002
Analiza opłacalności skorzystania z prawa dostępu do sieci elektroenergetycznej (TPA) przez Tramwaje Warszawskie oraz dokonywania zakupów energii elektrycznej na wolnym rynku.
Zamawiający: Komisja Europejska – 5 Program Ramowy UE/ 2002-2005
Projekt badawczy – „Analiza realizacji polityk energetycznych w krajach kandydujących do UE w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii i wzrostu efektywności energetycznej.

Najlepszymi referencjami są zrealizowane projekty. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty, które zostały zrealizowane przez INERCON:

Projekty realizowane na rzecz podmiotów prywatnych

Beneficjent / Zamawiający: Przedsiębiorstwo Obrotu samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A. / 2006-2007
Wykonanie analizy strategicznej oraz określenie perspektyw rozwoju POSICZ POLMOZBYT JELCZ S.A.
Beneficjent / Zamawiający: Energetyka-Rokita Sp. z o.o. (grupa PCC Rokita SA) / 2005-2006
Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji „Budowa elektrociepłowni EC-3 w Energetyka-Rokita” ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.4.1. wsparcie inwestycji w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Beneficjent / Zamawiający: Energetyka-Rokita Sp. z o.o. (grupa PCC Rokita SA) / 2005
Analiza ekonomiczno-finansowa wariantów modernizacji elektrociepłowni Energetyka Rokita
Beneficjent / Zamawiający: Konsorcjum inwestorów: Energetyka-Rokita Sp. z o.o. PCC AG, Energetyka Sp. z o.o. (grupa KGHM) / 2005

Doradztwo w procesie prywatyzacji WPEC w Legnicy SA obejmujące:

 • ekonomiczno-finansowe badanie due diligence przedsiębiorstwa,
 • koordynacja badania due diligence,
 • raport końcowy z badania spółki,
 • wycena wartości akcji WPEC w Legnicy,
 • opracowanie oferty wiążącej zakupu akcji.
Beneficjent / Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA / 2005
Analiza potencjalnych efektów synergii i skali wynikających z podmiotowego połączenia działalności w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła we Wrocławiu
Beneficjent / Zamawiający: Energie Baden–Württemberg AG (EnBW), Karlsruhe / 2004-2005

Doradztwo w procesie przygotowania do zakupu akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław S.A., obejmujące:

 • analizę rynku ciepła we Wrocławiu,
 • analizę ekonomiczno-finansową MPEC Wrocław,
 • wykonanie wyceny przedsiębiorstwa wg modelu finansowego DCF,
 • wycena przedsiębiorstwa głównego dostawcy ciepła,
 • ocenę wykonalności możliwych procedur prywatyzacyjnych zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji,
 • opracowanie oferty wstępnej na zakup akcji,
 • badanie due diligence MPEC Wrocław.
Beneficjent / Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA / 2004
Koreferat do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław”
Beneficjent / Zamawiający: G.A.S. Energietechnologie GmbH, Krefeld / 2003-2005

Kompleksowe doradztwo obejmujące:

 • analizę możliwości wykorzystania gazu wysypiskowego w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech,
 • rozwój potencjalnych projektów i współpraca przy wdrażaniu technologii wykorzystania gazu wysypiskowego w Polsce, Czechach, Węgrzech oraz na Ukrainie.
Beneficjent / Zamawiający: IHK Dresden / 2003-2005

Doradztwo przy obsłudze kilkunastu MSP z Niemiec w ramach projektu „Coaching/Fitness-Check” będącego elementem Programu finansowanego przez UE „Gemeinsam mit Europa Wachsen”, obejmujące m.in.:

 • badania i analizy rynkowe,
 • opracowywanie strategii,
 • kojarzenie partnerów kooperacyjnych,
 • zakładanie przedsiębiorstw.
Beneficjent / Zamawiający: Stadtwerke Leipzig GmbH / 2002-2003

Kompleksowe doradztwo w procesie prywatyzacji Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., obejmujące:

 • wycenę przedsiębiorstwa i przygotowanie oferty wstępnej zakupu udziałów,
 • przygotowanie wieloletniego planu inwestycji,
 • przeprowadzenie badania Spółki (tzw. due diligence), analiza ekonomiczna i przygotowanie oferty wiążącej,
 • negocjacje umowy prywatyzacyjnej oraz pakietu inwestycyjnego z Miastem Gdańsk,
 • negocjacje pakietu socjalnego z organizacjami związków zawodowych.
Beneficjent / Zamawiający: Schmalbach-Lubeca AG, Ratingen / 2002
Kompleksowe usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesu zakupu energii w spółkach córkach Schmalbach-Lubeca AG w Polsce, w tym analiza możliwości skorzystania z TPA
Beneficjent / Zamawiający: Seminaria i konferencje / 1998-2002
Opracowanie koncepcji oraz organizacja cyklu konferencji POWER BRIDGE (1998-2002)
Beneficjent / Zamawiający: Leipziger Messe GmbH / 2001, 2003, 2005
Organizacja Międzynarodowego Forum Kooperacyjnego, polskiej powierzchni wystawienniczej oraz organizacja seminariów i konferencji w ramach targów enertec / TerraTec

Nasi partnerzy

Realizując strategię specjalizacji, dla zapewnienia naszym Klientom kompleksowości i najwyższego poziomu usług nawiązaliśmy współpracę z podmiotami posiadającymi najlepsze kompetencje w swoich obszarach działalności.

Izba Gospodarcza Polskie Ciepłownictwo
Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
Leipziger Messe

Kontakt

INERCON sp. z o.o.

Ul. Wiązowa 14
53-127 Wrocław

Tel.: +48-71-787-9759
Fax: +48-71-795-8669
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.